Mär 19

Do 14
15:00 — 16:00
KUNST & KUCHEN

Joseph Beuys

Moderne und Gegen­wart
Mit Dr. Martina Mauritz
12,— Euro inkl. Eintritt, Führung, Klapp­stuhl, Kaffee & Kuchen
Anmel­dung: Fon 0611 ? 335 2240 oder fueh­run­gen@mu­seum-wies­ba­den.de

Apr 19

Do 11
15:00 — 16:00
KUNST & KUCHEN

Eva Hesse – Zeich­nun­gen

Mit Dr. Martina Mauritz
12,— Euro inkl. Eintritt, Führung, Klapp­stuhl, Kaffee & Kuchen
Anmel­dung: Fon 0611 ? 335 2240 oder fueh­run­gen@mu­seum-wies­ba­den.de