Feb 19

Di 19
19 — 20 h
ART AFTER WORK

Eduardo Chil­lida – Archi­tekt der Leere

Mit Stefa­nie Blumen­be­cker M. A.
12,— Euro inkl. Eintritt und Getränk Anmel­dung: Fon 0611 ? 335 2240 oder fueh­run­gen@mu­seum-wies­ba­den.de

Apr 19

Di 16
19 — 20 h
ART AFTER WORK

Eva Hesse – Zeich­nun­gen

Mit Marta McClen­nan M.A.
12,— Euro inkl. Eintritt und Getränk Anmel­dung: Fon 0611 ? 335 2240 oder fueh­run­gen@mu­seum-wies­ba­den.de